Hai in Cetate!

_DSC0013

Cetatea Artelor î?i deschide por?ile pentru prima serie de training-uri ?i workshop-uri!

C?ut?m 90 de elevi ?i studen?i pentru a crea împreun? produse artistice multiculturale. Timp de patru luni, c?l?torim prin universurile culturale ale mai multor etnii din spa?iul geografic românesc ?i studiem elemente din tradi?ia fiec?reia. Le folosim apoi ca surs? de inspira?ie în cadrul workshop-urilor de crea?ie în domenii precum: muzic?, teatru, coregrafie, design vestimentar, foto-video ?i arte vizuale. Workshop-urile sunt coordonate de arti?ti cu preg?tire academic? dar ?i cu experien?a evenimentelor ?i proiectelor culturale. Pute?i afla mai multe despre echipa noastr? de traineri accesând aceast? pagin?.

În paralel cu workshop-urile de art?, organiz?m training-uri de multiculturalism ?i diversitate. Cu ajutorul lor vom înv??a s? surprindem cele mai autentice ?i mai interesante aspecte ale culturilor minoritare din spa?iul românesc.

Pentru c? arta nu poate r?mâne în atelier, vom selecta al?i 15 studen?i pe care s?-i preg?tim cu abilit??ile necesare atragerii de fonduri pentru proiecte artistice dar ?i pentru promovarea acestora, în cadrul unui modul de management cultural. Ace?tia se vor implica inclusiv în organizarea evenimentelor din cadrul Cet??ii Artelor.

Crea?iile realizate de c?tre cursan?i  în cadrul workshop-urilor vor fi prezentate în cadrul evenimentelor etnoculturale organizate atât în spa?iul cet??ii, cât ?i în afara sa. Astfel, cursan?ii au ocazia ?i chiar sunt încuraja?i s?-?i expun? lucr?rile în expozi?ii din afara centrului nostru.

Toate aceste workshop-uri ?i training-uri sunt gratuite ?i se adreseaz? studen?ilor ?i elevilor din cliclul superior al liceului, domicilia?i în Bucure?ti sau care au posibiltatea de a se prezenta la cursuri cel pu?in o dat? pe s?pt?mân?. Înscrierea în acest program presupune asumarea particip?rii la toate activit??ile sale, care se desf??oar? pe o perioad? de 4 luni pentru fiecare serie. Perioada de desf??urare a cursurilor primei serii este Iulie – Octombrie 2015.

Dac? e?ti interesat de participarea la oricare dintre aceste workshop-uri ?i traininguri, te invit?m s? ne trimi?i pe e-mail CV-ul t?u înso?it de o scurt? scrisoare de inten?ie, pe adresa alex@activewatch.ro