Cine suntem

logo_cetate_1Cetatea Artelor este un centru multicultural în care tinerii se pot exprima liberi într-un mediu deschis. Vrem s? surprindem diversitatea cultural? prin diferite forme de exprimare artistic?. Suntem în c?utare de elevi ?i studen?i pasiona?i de art?, advice atra?i de frumuse?ea elementelor culturale, site nu doar române?ti, health ci ?i ale etniilor minoritare.

Recunoa?tem faptul c? România de?ine un mix cultural unic ce îmbin? elemente ?i stiluri care provin din peste zece etnii diferite. Romi, maghiari, sârbi, turci, evrei, dar ?i alte etnii ?i-au pus amprenta în acest spa?iu, prin elemente precum muzica, dansul, portul tradi?ional, mâncarea, obiceiurile ?i chiar limba. În fiecare regiune a ??rii întâlnim comunit??i etnice care ?i-au p?strat identitatea îmbinând elemente de cultur? proprii cu cele române?ti, dând na?tere unui mix autentic autohton. Scenariile sunt nenum?rate, iar noi vom încerca s? surprindem cât mai multe dintre ele în amestecuri de muzic?, dans, teatru, vestimenta?ie ?i film, pe care le vom prezenta publicului f?r? a avea alte preten?ii în afar? de buna dispozi?ie ?i celebrarea diversit??ii.

C?ut?m 90 de elevi ?i studen?i pentru a crea împreun? produse artistice multiculturale. Timp de opt luni, c?l?torim prin universurile culturale ale mai multor etnii din spa?iul geografic românesc ?i studiem elemente din tradi?ia fiec?reia. Pe acestea le vom avea drept surs? de inspira?ie în cadrul workshopurilor de crea?ie din domenii precum: muzic?, teatru, coregrafie, design vestimentar, foto-video ?i arte vizuale. Workshop-urile sunt coordonate de arti?ti cu preg?tire academic? dar ?i cu experien?a evenimentelor ?i proiectelor culturale. Pute?i afla mai multe despre echipa noastr? de traineri accesând aceast? pagin?.

În paralel cu workshopurile de art?, organiz?m traininguri de multiculturalism ?i diversitate. Cu ajutorul lor vom înv??a s? surprindem cele mai elegante ?i mai interesante aspecte ale culturilor minoritare din spa?iul românesc.

Pentru c? arta nu poate r?mâne în atelier, vom selecta al?i 15 studen?i pe care s?-i preg?tim cu abilit??ile necesare atragerii de fonduri pentru proiecte artistice dar ?i pentru promovarea acestora, în cadrul unui modul de management cultural. Ace?tia se vor implica inclusiv în organizarea evenimentelor din cadrul Cet??ii Artelor.

Crea?iile realizate de c?tre cursan?i  în cadrul workshop-urilor vor fi prezentate în cadrul evenimentelor etnoculturale organizate atât în spa?iul cet??ii, cât ?i în afara sa. Astfel, cursan?ii au ocazia ?i chiar sunt încuraja?i s?-?i expun? lucr?rile în expozi?ii din afara centrului nostru.

Toate aceste workshop-uri ?i training-uri sunt gratuite ?i se adreseaz? studen?ilor ?i elevilor din cliclul superior al liceului, domicilia?i în Bucure?ti sau care au posibiltatea de a se prezenta la cursuri cel pu?in o dat? pe s?pt?mân?. Înscrierea în acest program presupune asumarea particip?rii la toate activit??ile sale, care se desf??oar? pe o perioad? de 4 luni pentru fiecare serie. Perioada de desf??urare a primei serii este Iulie – Octombrie 2015.

Dac? e?ti interesat de participarea la oricare dintre aceste workshop-uri ?i traininguri, te invit?m s? ne scrii un e-mail înso?it de o scurt? biografie, pe adresa alex@activewatch.ro

Calendarul activit??ilor ?i evenimentelor va fi publicat pe site ?i pe pagina de facebook www.facebook.com/centrulcetateaartelor. Accesul la activit??ile ?i evenimentele din Cetate este ?i va r?mâne gratuit.

Centrul Multicultural Cetatea Artelor a fost înfiin?at în cadrul proiectului omonim, derulat de ActiveWatch ?i Asocia?ia Macaia.

Proiect finan?at printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein ?i Guvernul României.

www.eeagrants.org

www.fonduri-diversitate.ro

www.activewatch.ro

www.macaia.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>