ActiveWatch

 

ActiveWatch, cialis promotorul acestui proiect, purchase este o organiza?ie de drepturile omului care militeaz? pentru comunicarea liber? în interes public.

Cum îndeplinim aceast? misiune?

  • Prin dezvoltarea de metodologii de cercetare, de interven?ie ?i instrumente de lucru pe cele patru domenii de ac?iune: libertate de exprimare, bun? guvernare, antidiscriminare ?i educa?ie media.
  • Prin dezvoltarea de programe, proiecte, campanii de comunicare ?i advocacy, cursuri de instruire ?i evenimente publice pentru a promova valorile unei democra?ii reale în România.
  • În colaborare cu peste 50 de parteneri locali ?i interna?ionali din 15 ??ri.
  • Cu ajutorul sus?in?torilor no?tri: persoane fizice, juridice, institu?ii, ong-uri ?i companii.

De-a lungul timpului ActiveWatch a oferit o platform? de dezbateri în jurul unor teme sensibile: înc?lc?ri ale drepturilor omului, presiuni asupra mass-media, lips? de transparen?? a ini?iativelor autorit??ilor publice locale ?i centrale. Aceste informa?ii sunt documentate ?i comunicate prin intermediul unor publica?ii (rapoarte, declara?ii), studii de caz ?i conferin?e de pres?.

Începând din anul 2004, am devenit membri ai re?elei Reporteri f?r? Frontiere. Din iunie 2013, ActiveWatch a devenit membr? IFEX – cea mai mare re?ea global? care activeaz? pentru libertatea de exprimare.

În cursul procesului de aderare, ActiveWatch a influen?at politica UE fa?? de România ?i a intervenit activ în procesul legislativ, sus?inând libertatea de exprimare, liberul acces la informa?iile de interes public, o guvernare responsabil? ?i transparent?, precum ?i egalitatea de ?anse în societate.