Proiectul Cetatea Artelor

Proiectul Centrul Multicultural Cetatea Artelor este implementat de Asocia?ia ActiveWatch în parteneriat cu Asocia?ia Macaia, cheap finan?at printr-un grant oferit de Norvegia, click Islanda, viagra 100mg Liechtenstein ?i Guvernul României, în cadrul programului „Promovarea diversit??ii în cultur? ?i art? în cadrul patrimoniului cultural european”.

Obiectivul general al proiectului este promovarea multiculturalismului în art?, prin facilitarea dialogului intercultural între tinerii arti?ti ?i publicul larg, în cadrul unui program de crea?ie artistic? centrat pe în?elegerea ?i acceptarea diversit??ii, con?tientizarea realit??ilor sociale curente ?i pe dezvoltarea recept?rii diversit??ii culturale în rândul tinerilor.

Cum atingem acest obiectiv?

– prin extinderea ofertei de medii culturale alternative, prin organizarea ?i dezvoltarea unui spa?iu dedicat multiculturalismului în art?, cu ?i în sprijinul tinerilor elevi ?i studen?i ai institu?iilor ?colare din domeniul artistic, dar ?i de comunicare, jurnalism ?i litere

– prin cre?terea implic?rii active a 105 tineri, elevi ?i studen?i din institu?iile de înv???mânt cu profil artistic/comunicare/litere/jurnalism, în via?a cultural? ?i social?, prin derularea unui set de ac?iuni de con?tientizare a acestora cu privire la diversitatea în cultur? ?i art?, precum ?i prin participarea la ateliere de crea?ie, cu scopul de a realiza proiecte multiculturale ?i de a intensifica dialogul intercultural

– promovând dialogul intercultural prin organizarea a minim 6 evenimente publice în cadrul centrului multicultural ?i în 4 comunit??i mixte din Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov, în cadrul c?rora vor fi prezentate ?i dezb?tute crea?iile tinerilor arti?ti